Pages

Friday, 18 October 2013

Mā wai - Future Tense: Who did it?


Future tense:  he/she did it               māku   māu     māna

Mā wai ngā tamariki e ako?  Who will teach the children?
Mā Carolyn ngā tmariki e ako.  Carolyn will teach the children.

Mā wai ngā kuri i tuku?  Who will the dogs send?
Mā Liz ngā kuri i tuku.  Liz will send the dogs.

No comments:

Post a Comment