Pages

Saturday, 21 September 2013

Going to ______ then ______

Ka haere au ki _________ kātahi ka (then) haere au ki _______, ā muri i tēnā ka _______.

You could add the mahi at the end.
Ka haere au ki ngā toa kātahi ka haere au ki tatahi ki te moe.
I will go to the shops then I will go to the beach to sleep.

No comments:

Post a Comment